فعالیت

برش لیزر آهن فراتک

خدمات برش لیزری ورق استیل برش لیزر استیل فراتک برش لیزرفلزات فراتک در زمینه برش لیزری و برش لیزر آهن و برش لیزر استیل برش لیزر فلزات و خدمات برش لیزری فلزات تهران برش لیزر آهن تا 16 میلیمتر برش لیزر استیل تا 8 میلیمتر برش لیزری آهن دارای مزیتهایی می باشد که برش کاری […]

برش لیزر آهن فراتک

برش لیزری CNC (LASER CUTTING) فرآیند برش لیزری فراتک برای برش ورق آهن از ضخامت 0.2 میلیمتر تا حدود 20 میلیمتر مناسب است . برای برش لیزری آهن 20میلیمتری تمام پارامتر های دستگاه از جمله جنس ورق در جه یک مخصوص برش لیزر بودن و بدون رنگ و بدون زنگ بودن و خلوص گاز کمکی برش لیزری و وضعیت […]